Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Javni oglas za prijem radnika u JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš

Broj: 158/19

Ilijaš, 29.01.2019. godine.

Na osnovu člana 11. Zakona o javnim preduzećima  (“Sl. novine F BiH” br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 20a. stav 2. Zakona o radu F BiH (“Sl. novine F BiH” br. 26/16 i 89/18), te člana 5. Pravilnika o radu JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš, a na osnovu člana 33. i 37. Statuta JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš Direktor raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos u JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš

Pomoćni radnik………………………………………………………..1 (jedan) izvršilac.

 

  II

Opis poslova:

– vrši poslove obilaska i kontrole vodovodne mreže

– vrši poslove provjere ispravnosti vodovodne mreže

– vrši pomoćne poslove prilikom otklanjanja kvarova na mreži

– obavlja i druge poslove koje mu naredi neposredni rukovodilac.

 

III

Sa izabranim kandidatom će se zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Izabranom kandidatu koji ne zadovolji na poslovima radnog mjesta za vrijeme obavljanja probnog rada, prestaje radni odnos sa danom isteka roka utvrđenog ugovorom o probnom radu.

 

IV

USLOVI

 

  1. a) Opšti uslovi

– da je državljanin BiH

– da je punoljetan

– da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova tog radnog mjesta

– da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak

 

  1. b) Posebni uslovi

– III stepen stručne spreme

 

V

Uz prijavu na javni oglas, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca), i to:

– kraću biografiju,

– diplomu o školskoj spremi

– uvjerenje o državljanstvu,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– izjava da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak kod nadležnog Suda, ovjerena od strane nadležnog općinskog organa ili notara.

 

Napomena: Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti te uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, dužan je da u roku od 15 (petnaest) dana dostavi kandidat s kojim bude zaključen ugovor o radu nakon provedene procedure javnog oglasa.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvrđene oglasom, obavit će se razgovor (intervju) i testiranje. O terminu održavanja intervjua i testiranja kandidati će biti naknadno obavješteni.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

VI

Krajnji rok za dostavu tražene dokumentacije je 08.02.2019. godine.

Ovaj javni oglas objavljen je u skraćenoj verziji u dnevnom listu: “Oslobođenje”.

 

VII

Prijave na javni oglas, sa traženom dokumentacijom, dostaviti lično na protokol JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš ili preporučeno putem pošte, na adresu: JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš, ul. 126. brigade br. 60, 71 380 Ilijaš sa naznakom: “PRIJAVA NA JAVNI OGLAS-NE OTVARATI”

Oglas možete preuzeti u nastavku članka:

DOWNLOAD: Oglas za prijem radnika

DIREKTOR                                                                                                      

Belma Zukić, dipl. pravnik