Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Dopuna Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos u JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš

Broj: 189/19

Ilijaš, 01.02.2019. godine

Na osnovu člana 11. Zakona o javnim preduzećima  (“Sl. novine F BiH” br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 20a. stav 2. Zakona o radu F BiH (“Sl. novine F BiH” br. 26/16 i 89/18), te člana 5. Pravilnika o radu JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš, a na osnovu člana 33. i 37. Statuta JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš, Direktor objavljuje

DOPUNU JAVNOG OGLASA

za prijem radnika u radni odnos u JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš

U javnom oglasu za prijem radnika u radni odnos u JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš, čiji je integralni tekst objavljen na web stranici JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš (www.vodostan.ba) dana 30.01.2019. godine, a sažetak teksta oglasa u dnevnim novinama “Oslobođenje” dana 30.01.2019. godine, u tačci I,  dodaje se:

– Mjesto rada: Srednje i drugi lokalni vodovodi

Ostali dio teksta javnog oglasa ostaje nepromjenjen.

Download: Dopuna Javnog oglasa

DIREKTOR

Belma Zukić, dipl. pravnik