Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš

Download:

JAVNI OGLAS

Izjava po Zakonu o zaštiti ličnih podataka


Broj: 1852/19

Ilijaš, 09.10.2019. godine.

 

Na osnovu člana 11. Zakona o javnim preduzećima  (“Sl. novine F BiH” br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 20a. stav 1. i 2. Zakona o radu F BiH (“Sl. novine F BiH” br. 26/16 i 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala (“Sl. novine KS” br. 9/19 i 21/19), te člana 5. Pravilnika o radu JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš, a na osnovu člana 33. i 37. Statuta JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš i člana 1. Odluke o potrebi prijema u radni odnos br. 1682/19 od 23.09.2019. godine Direktor raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš

 

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

 

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

 

 1. Samostalni referent za opće, pravne i kadrovske poslove______ 1 (jedan) izvršilac
 2. Referent pripreme i naplate _____________________________1 (jedan) izvršilac
 3. Čistačica __________________________________________ 1 (jedan) izvršilac

 

 

 

II OPIS POSLOVA

 1. “Samostalni referent za opće, pravne i kadrovske poslove”– prati zakonske propise i stara se o njihovom izvršenju i primjeni, vrši izradu raznih ugovora i dr. podnesaka, podnosi tužbe i prijedloge za izvršenje protiv dužnika, vrši prijavljivanje i odjavljivanje radnika, aktivno učestvuje u postupcima javnih nabavki, aktivno učeštvuje u naplati potraživanja od korisnika (opomene, telefonski pozivi i dr.), obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i dr. propisima koje mu naredi direktor i neposredni rukovodilac.

 

 1. “Referent pripreme i naplate”- vodi potrebne evidencije i koordinira sa korisnicima u cilju naplate potraživanja, vodi evidencije korisnika pijačnog prostora i koordinira sa korisnicima, radi kao zamjena na blagajni i zamjena referenta za obračun i naplatu u periodima privremene spriječenosti za rad, te obavlja sve druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

 1. “Čistačica”– vrši održavanje čistoće na pijaci – tržnici, poslovnih prostorija unutar i prostora ispred objekta tržnice, čišćenje inventara i sredstava za rad, čišćenje i održavanje ostalih poslovnih i radioničkih prostora u vlasništvu Preduzeća, a prema dogovoru sa neposrednim rukovodiocem.

 

Sa izabranim kandidatima će se zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Izabranim kandidatima koji ne zadovolje na poslovima radnog mjesta za vrijeme obavljanja probnog rada, prestaje radni odnos sa danom isteka roka utvrđenog ugovorom o probnom radu.

 

Osnovna neto plaća radnog mjesta za radno mjesto pod rednim brojem 1. iznosi: 1230,00 KM.

Osnovna neto plaća radnog mjesta za radno mjesto za poziciju 2. iznosi: 820,00 KM.

Osnovna neto plaća radnog mjesta za radno mjesto za poziciju 3. iznosi: 656,00 KM.

 

Radno vrijeme: 07:30-16:00 (puno radno vrijeme)

Mjesto rada za radno mjesto pod rednim brojem 1., i 2. je: Uprava JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš, ul. 126. ilijaške brigade 60, 71 380 Ilijaš.

Mjesto rada za radno mjesto na poziciji 3., je: zgrada tržnice, ul. Banovac bb, Ilijaš

 

III OPĆI I POSEBNI USLOVI

Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove:

 

 1. a) Opći uslovi

– da je državljanin BiH

– da je stariji od 18 godina

– da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova tog radnog mjesta (Napomena: dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dužan je da u roku od 15 (petnaest) dana dostaviti  kandidat s kojim bude zaključen ugovor o radu nakon provedene procedure javnog oglasa)

 

 1. b) Posebni uslovi

Za radno mjesto pod rednim brojem 1., i nazivom: “Samostalni referent za opće, pravne i kadrovske poslove”:

–  VII stepen stručne spreme pravnog smjera ili 240 ECTS bodova pravnog smjera

– 1 (jedna) godina radnog iskustva

– poznavanje rada na računaru

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 2., i nazivom: “Referent pripreme i naplate”

– IV stepen školske spreme općeg ili ekonomskog smjera

-1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

– poznavanje rada na računaru

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 3. i nazivom: “Čistačica”

– osnovna škola

 

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz prijavu na javni oglas koja sadrži adresu, kontakt telefon i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (originalne dokumente ili ovjerene fotokopije koje ne mogu biti starije od 3 mjeseca), i to:

 1. Biografiju-za sva radna mjesta
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa)-za sva radna mjesta
 3. Izvod iz matične knjige rođenih-za sva radna mjesta
 4. Diplomu o završenoj školskoj spremi-za sva radna mjesta
 5. Uvjerenje ili potvrda kao dokaz o radnom iskustvu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao (NE DOSTAVLJATI: radnu knjižicu, ugovor o radu, ugovor o djelu, odluke ili rješenja o zasnivanju i prestanku radnog odnosa)- za radna mjesta pod rednim brojem: 1., i 2.
 6. Certifikat o poznavanju rada na računaru- za radna mjesta pod rednim brojem: 1., i 2.
 7. Izjava kandidata kojom daje saglasnost da se njegovi lični podaci mogu obrađivati u skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (“Sl.glasnik br. 49/06, 76/11 i 89/11) a za potrebe provođenja konkursne procedure, potpisana od strane kandidata i ovjerena od strane nadležne općinske službe-za sva radna mjesta (a koja se može naći uz tekst oglasa na službenoj stranici JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš).

 

Prilikom zapošljavanja, prednost će imati kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

 

V DOSTAVA PRIJAVA

Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu: “Oslobođenje”, na službenoj stranici JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš i stranici J.U. Službe za zapošljavanje KS.

Javni oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Oslobođenje”.

Kandidati koji blagovremeno dostave potpune prijave i dokažu ispunjavanje općih i posebnih uslova iz javnog oglasa biti će pismeno obavješteni o terminima pismene provjere znanja te razgovora (intervjua), koji će provesti imenovana Komisija.

Kandidat koji ne pristupi pismenoj provjeri znanja ili razgovoru (intervjuu), smatrati će se da je odustao od učešća u daljoj proceduri za prijem u radni odnos.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave kandidata sa dostavljenom dokumentacijom ostaju u arhivi Preduzeća, i ista se može dobiti natrag na osnovu pismenog zahtjeva kandidata za povrat dokumentacije.

Sve dodatne informacije o javnom oglasu možete dobiti na broj: 033/400-024 ili na e-mail: jkp.vodostan@gmail.com.

Prijave na javni oglas, sa traženom dokumentacijom, dostaviti lično na protokol JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš ili preporučeno putem pošte, na adresu: JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš, ul. 126. brigade br. 60, 71 380 Ilijaš sa naznakom: “PRIJAVA NA JAVNI OGLAS (sa naznakom pozicije za koju se prijavljuje) -NE OTVARATI” .

DIREKTOR

Belma Zukić, dipl. pravnik

 

Download:

JAVNI OGLAS

Izjava po Zakonu o zaštiti ličnih podataka