Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Objava Konkursa za izbor i imenovanje Direktora Preduzeća

Broj: 997/23

Ilijaš, 31.05.2023. godine.

 

Na osnovu  člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl. novine F BiH” br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 12. Zakona o javnim preduzećima F BiH (“Sl. novine F BiH” br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 263. tačka 3. Zakona o privrednim društvima („Sl. novine F BiH“ br. 81/15), člana 38. Statuta JKP ”Vodostan” d.o.o Ilijaš „(Sl. novine KS“ br. 10/06) i Odluke o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš br. 995/23 od 31.05.2023. godine, Nadzorni odbor raspisuje:

 

K O N K U R S                                                                                                                                                  ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JKP ”VODOSTAN” D.O.O. ILIJAŠ

 1. Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora JKP ”Vodostan” d.o.o Ilijaš.

Izbor i imenovanje se vrši na mandatni period od četiri godine.

 

 1. Opis pozicije direktora JKP ”Vodostan” d.o.o Ilijaš:
 • predsjedava Upravom, organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanjem Preduzeća, zastupa i predstavlja Preduzeće u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu bez ograničenja, predlaže razvojnu i poslovnu politiku, predlaže planove rada i programe razvoja i preduzima njihovo sprovođenje, predlaže organizaciju Preduzeća, odgovoran je za zakonitost rada u Preduzeću, podnosi izvještaje o poslovanju i godišnji obračun, donosi pojedinačne akte u skladu sa Statutom i općim aktima Preduzeća, izvršava i organizuje sprovođenje odluka organa Preduzeća, utvrđuje prijedloge općih akata, odlučuje o potrebi za radom i raspoređivanjem radnika, odlučuje o pravima i odgovornostima radnika u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu, preduzima radnje vezane za registraciju Preduzeća, predlaže cijene usluga, zaključuje ugovore i poduzima druge pravne radnje.

Položaj, ovlaštenje, odgovornost i prava direktora regulisani su Statutom preduzeća, a uređuju se ugovorom između Nadzornog odbora i Direktora.

III.  Uslovi

Kandidati za izbor i imenovanje na upražnjenju poziciju moraju ispunjavati opće i posebne uslove.

OPĆI USLOVI:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine
 2. da je stariji od 18. godina i da nije stariji od 65. godina
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije
 4. da se na kandidata ne odnosi član IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine
 5. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u Upravi Preduzeća, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne
 6. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Uprave
 7. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hecegovine („Sl. novine F BiH br. 70/08)
 8. Da nije lice koje ima druge smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH te da ne postoje druge zakonske smetnje za imenovanje na poziciju direktora Preduzeća

 

POSEBNI USLOVI

 1. da ima završenu visoku stručnu spremu (VSS)
 1. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
 2. da sačini Plan i program razvoja Preduzeća za period imenovanja
 3. da je prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova Nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala odnosno da preuzme obavezu da usavršavanje obavi u roku predviđenom navedenom Uredbom (dokaz: ovjerena kopija certifikata o završenom usavršavanju izdat od strane nadležnog organa/Komore ili izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa kojom kandidat izjavljuje da preuzima obavezu da usavršavanje obavi u roku predviđenom Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala)

 

Potrebni dokumenti:

 

Kandidati za imenovanje na poziciju direktora moraju ispunjavati navedene opće i posebne uslove konkursa. Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (originalne dokumente ili ovjerene fotokopije koje ne mogu biti starije od 3 mjeseca), i to:

 

 1. Biografiju
 2. Uvjerenje o državljanstvu
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Izjave o činjenicama navedenim u tačkama 3.-8. Općih uslova konkursa, sačinjene i potpisane od strane kandidata i ovjerene od strane nadležne općinske službe
 5. Dokaz o stručnoj spremi
 6. Dokaz o traženom radnom iskustvu na rukovodećim poslovima
 7. Plan i program rada Preduzeća za period imenovanja
 8. Certifikat o završenom usavršavanju ili Izjavu o činjenici iz stava 4. Posebnih uslova konkursa, sačinjenu i potpisanu od strane kandidata i ovjerenu od strane nadležne općinske službe

 

Napomena: Kandidat koji bude izabran na poziciju direktora, a prije konačnog imenovanja, dužan je u roku od 15 dana, dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) ne starije od 6 mjeseci. Dokaze o ispunjavanju uslova iz tačke 5. i 6. Općih uslova konkursa, za kandidata koji bude izabran na poziciju, JKP „Vodostan“d.o.o. Ilijaš će pribaviti po službenoj dužnosti.

 

Izuzetno od prethodnog Preduzeće zadržava pravo da za kandidate koji ispunjavaju tražene opće  uslove po javnom konkursu od nadležnog organa zatraži podatke iz službene evidencije i za ostale opće uslove, kako bi provjerilo tačnost podataka u datim izjavama.

 

Svi kandidati koji budu stavljeni na rang listu sa užim izborom biće pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuka i informacije i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa ukoliko dođe do njihova imenovanja.

Kandidat kojeg nakon intervjua preporuči Komisija za izbor, smatrati će se da je najuspješnije prošao otvorenu konkurenciju, a Nadzorni odbor Preduzeća će izvršiti izbor i imenovanje i obezbijediti javno objavljivanje konačnog imenovanja na upražnjenu poziciju.

 

 1. Podnošenje prijava

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana njegovog posljednjeg objavljivanja.

Konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama F BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“ te web stranici JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš.

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu:

 

JKP ”VODOSTAN” D.O.O. ILIJAŠ,

126 ILIJAŠKE BRIGADE BR. 60.

71 380 ILIJAŠ

„KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JKP „VODOSTAN“ D.O.O. ILIJAŠ“

 

uz naznaku

„PRIJAVA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JKP „VODOSTAN“ D.O.O. ILIJAŠ – NE OTVARATI“

 

Na poleđini koverte je obavezno naznačiti ime i prezime podnosioca prijave.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Preduzeće nije obavezno kandidatima vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

 

Čizmić Senada, dipl.ecc.