Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Konkurs za izbor i imenovanje Odbora za reviziju JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim preduzećima  (“Sl. novine F BiH” br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 23. i 54. Statuta JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš i Odluke Nadzornog odbora br. 96-a/21 od 09.03.2021. godine, Nadzorni odbor JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš raspisuje:

KONKURS

za izbor i imenovanje Odbora za reviziju JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš

 

 1. Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i 2 (dva) člana Odbora za reviziju JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš.
 2. Opis pozicije:

Odbor za reviziju ima obavezu i odgovornost:

–  imenovati  vanjskog revizora

– razmotriti godišnju studiju rizika i plan revizije u kojem su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizija koja će se izvršiti, te obezbjeđuje da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana,

– podnositi Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim sastancima svakog mjeseca,

– konsultovati se sa glavnim revizorom u pogledu nezavisne revizorske organizacije ili strukovne stručne grupe koja vrši stručno unutrašnje strukovno ocjenjivanje odjela za reviziju svake 2 (dvije) do 3 (tri) godine.

 1. Mandat

Članovi Odbora za reviziju (predsjednik i dva člana) imenuju se na period od 4 (četiri) godine sa mogućnošću obnove mandata.

Sa imenovanim članovima Odbora za reviziju na osnovu Odluke Skupštine preduzeća, zaključuje se ugovor kojim će se regulisati ovlaštenja, odgovornosti i visina naknade.

 1. Uslovi:

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uslove, i to:

 1. a) Opći uslovi:
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 4. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na
  bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili
  entiteta) u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene
  pozicije;
  4. da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 5. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv s dužnošću člana Odbora za reviziju 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije objavljivanja upražnjene pozicije;
 6. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih fukcija u smislu člana 5. Zakona o sukobu interesa, u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine;
 7. da nije na fukciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine;
 8. da nije član Nadzornog odbora ili uprave, zaposlenik, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Preduzeću;

 

 1. b) Posebni uslovi:
 1. da ima VII stepen stručne spreme ekonomskog ili pravnog smjera;
 2. da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva, nakon sticanja VII stepena stručne spreme u okviru svog zanimanja;
 3. da posjeduje znanje iz djelatnosti Preduzeća i sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje dužnosti na poziciji člana Odbora za reviziju;
 4. da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja;
 1. Prilikom ocjene kvalifikacija i iskustva kandidata, u obzir će se uzeti sljedeće:
  • sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa Preduzeća;
  • sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti člana Odbora za reviziju;
  • izražena inicijativnost i nezavisnost u radu i donošenju odluka;
  • znanje i sposobnost razumjevanja finansijskih i poslovnih izvještaja, poznavanja privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja Odbora za reviziju;
  • poznavanje propisa vezano za djelatnost i rad Preduzeća;
  • komunikacijske i organizacijske sposobnosti;
  • rezultati ostvareni tokom dosadašnjeg rada;
 1. Potrebni dokumenti:
 • biografija sa adresom prebivališta i kontakt telefon;
 • diploma o stečenoj stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu kojim se nedvosmisleno dokazuje radno iskustvo u struci nakon sticanja visoke stručne spreme;
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • uvjerenje o nekažnjavanju za uslove iz tačke 4 a) stav 5. (ne starije od 3 mjeseca izdato od strane nadležnog suda i MUP-a);
 • potpisane izjave ovjerene od strane općinskog organa za uslove iz tačke 4a) stav 3., 4., 6., 7., i 8., (ne starije od 3 mjeseca).

 

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uslova dostavljaju se u originalu ili kao ovjerena kopija.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviti će se intervju, o čijem vremenu i mjestu održavanja će biti blagovremeno obavješteni u roku od 10 (deset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave kandidata sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijave neće biti uzete u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Prijavu slati preporučeno na adresu: JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš, ul. 126. brigade br. 60, 71 380 Ilijaš sa naznakom:

“PRIJAVA NA KONKURS ZA ČLANOVE ODBORA ZA REVIZIJU JKP “VODOSTAN” D.O.O. ILIJAŠ-NE OTVARATI”

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Javni konkurs će se objaviti u “Službenim novinama F BiH” , dnevnom listu Oslobođenje d.o.o. Sarajevo i na web stranici Preduzeća.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Preduzeće nije obavezno kandidatima vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.


Konkursna dokumentacija-2021 (1)