Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos – Samostalni referent za javne nabavke

Download:


U skladu sa Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH, br. 26/16, 89/18), Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 19/21, 10/22), a na osnovu Odluke o  potrebi prijema u radni odnos broj: 601/23 od 05.04.2023. godine, JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš raspisuje:

J A V N I  O G L A S

za prijem radnika u radni odnos u JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš

  

 1. RADNA MJESTA KOJA SU PREDMET OGLASA

 

 1. Samostalni referent za javne nabavke  – 1 izvršilac

 

 1. OPĆI USLOVI

 

Opći uslovi za prethodno navedenu poziciju obuhvaraju sljedeće:

 • da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine
 • da je kandidat stariji od 18 godina
 • da kandidat ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova – Izabrani kandidat je dužan, prije potpisivanja Ugovora o radu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o  zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

 • OPIS RADNIH MJESTA I POSEBNI USLOVI
 1. Opis radnog mjesta

 

 1. Samostalni referent za javne nabavke” – Praćenje propisa iz oblasti javnih nabavki, Priprema  dokumentacije za javne nabavke i obrada ponuda, Prikupljanje i obrada  podataka za izradu analiza, izvještaja i drugih stručnih materijala, Vođenje propisane  dokumentacije, Obavljanje drugih poslova po nalogu  neposrednog rukovodioca i direktora Društva, Provodi sve postupke nabavki u skladu sa ZJN i učestvuje u provođenju postupaka javnih nabavki roba, usluga i radova, Učestvuje u izradi tenderske dokumentacije u postupcima javnih nabavki, priprema akte po osnovu odluke o okončanju postupka nabavke, te prati zakonske rokove za faze postupka javne nabavke, Učestvuje u procesu nabavki i izradi odgovarajućih akata, Prati realizaciju ugovora i okvirnih sporazuma, te priprema i objavljuje obavještenja i izvještaje o postupcima nabavke u skladu s pozitivnim propisima iz oblasti javnih nabavki, Učestvuje u pripremi podataka relevantnih za izradu propisa i akata koji nemaju karakter propisa iz djelokruga rada Službe, Obavlja i ostale poslove po nalogu hijerhijski nadređenog službenika.

 

 1. Stručna sprema i prethodno radno iskustvo

 

Za radno mjesto koje je predmet Javnog oglasa “Samostalni referent za javne nabavke” :

 • VII stepen stručne spreme pravnog smjera ili 240 ECTS bodova pravnog smjera
 • 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima VSS
 • Vozačka dozvola „B“ kategorije
 • Poznavanje rada na računaru

 

Sa izabranim kandidatom za radno mjesto Samostalni referent za javne nabavke će se zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme (24 mjeseca) uz obavezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

 

Izabranom kandidatu koji ne zadovolji na poslovima radnog mjesta za vrijeme obavljanja probnog rada, prestaje radni odnos sa danom isteka roka utvrđenog ugovorom o probnom radu.

 

Osnovna neto plaća radnog mjesta za radno mjesto pod rednim brojem 1. iznosi: 1.504,00 KM.

 

Radno vrijeme pozicije po Javnom oglasu: 07:30-16:00 (puno radno vrijeme)

Mjesto rada za radno mjesto Samostalni referent za javne nabavke je:  Uprava JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš, ul. 126. Ilijaške brigade 60, 71 380 Ilijaš.

 

 1. POTREBNI DOKUMENTI

 

Uz prijavu na javni oglas koja sadrži adresu, kontakt telefon i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (originalne dokumente ili ovjerene fotokopije koje ne mogu biti starije od 3 mjeseca), i to:

 

 1. Biografiju,
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa),
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Ovjerena kopija vozačke dozvole,
 5. Diplomu o završenoj školskoj spremi,
 6. Uvjerenje ili potvrda kao dokaz o radnom iskustvu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao (NE DOSTAVLJATI: radnu knjižicu, ugovor o radu, ugovor o djelu, odluke ili rješenja o zasnivanju i prestanku radnog odnosa),
 7. Certifikat o poznavanju rada na računaru,
 8. Izjava kandidata kojom daje saglasnost da se njegovi lični podaci mogu obrađivati u skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (“Sl.glasnik br. 49/06, 76/11 i 89/11) a za potrebe provođenja konkursne procedure, potpisana od strane kandidata i ovjerena od strane nadležne općinske službe – za sva radna mjesta (a koja se može naći uz tekst oglasa na službenoj stranici JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš),
 9. Potvrdu koja omogućava prednost pri zapošljavanju pod posebnim uslovima.

 

Prilikom zapošljavanja, prednost će imati kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

 

 1. PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU POD POSEBNIM USLOVIMA

 

Prednost pri zapošljavanju po Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca, članova njihovih porodica u Kantonu Sarajevo Gradu Sarajevu i općinama u Kantonu Sarajevo ostvaruju kandidati koji su na evidenciji Javne ustanove „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ ili su zaposlena na određeno vrijeme ili su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koje posjeduju.

 

Kandidati da bi ostvarili prioritet pri zapošljavanju trebaju da dostave:

 

– Dokaz da su u evidencijama Javne ustanove „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ evidentirani kao nezaposlene osobe ili dokaz da su zaposleni na određeno vrijeme ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju (Uvjerenje/potvrda JU „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, odnosno uvjerenje/potvrda poslodavca ne starije od datuma objavljivanja oglasa);

– Dokumentacija kojom se dokazuje status korisnika po Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca, članova njihovih porodica u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevu i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/20) je prikazana u tabeli:

 

 

Redni broj Pripadnost branilačkoj kategoriji Naziv dokaza – dokumenta Organ koji ga izdaje
1. Član porodice šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca

 

Uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

– Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

– Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

 

2. Ratni vojni invalid

 

Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida

 

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu
3.  

Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja

 

Rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu
     4. Demobilisani borci

 

 

Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

 

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta
5. Dijete:

a) ratnog vojnog invalida

b) dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja

c) demobilisanog borca

Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida

Rješenje o priznatom pravu na:

a) invalidninu

b) mjesečni novčani dodatak

c) uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

a i b) Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

c) Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

 

 1. NAPOMENA

 

 • Kandidati su dužni uz prijavu na Javni oglas priložiti originale ili ovjerene fotokopije naprijed   navedenih dokumenata iz tabelarnog pregleda;
 • Potvrda/Uvjerenje o radnom iskustvu mora da sadrži naziv radnog mjesta, stepen stručne spreme potrebne za navedeno radno mjesto i vremenski period obavljanja istog;
 • Izabrani kandidat je dužan, prije potpisivanja Ugovora o radu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o  zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Kandidati čija je dokumentacija uredna, potpuna i blagovremena i koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa bit će obavješteni putem e-maila ili usmenim putem (telefonski – uz sačinjavanje zabilješke) o datumu i vremenu održavanja pismenog i usmenog testiranja.

Rezultati pismenog ispita bit će objavljeni u roku od 24 sata od dana održavanja ispita na web stranici Preduzeća, tako da Komisija nema obavezu da upućuje pojedinačne pismene obavijesti o ostvarenim rezultatima pismenog ispita, na adrese kandidata.

U roku od tri (3) dana od dana objave rezultata pismenog dijela ispita svi zainteresirani kandidati imaju pravo uvida u svoj pismeni rad.

Ako uredno obaviješten kandidat ne pristupi polaganju pismenog ili usmenog dijela ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u oglasnoj proceduri i neće biti pismeno obaviješten o ishodu Javnog oglasa, a o čemu će se sačiniti službena zabilješka.

 

 • ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objavljivanja obavijesti o javnom oglasu u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Obavještenje za kandidate

Pitanja, listu propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati pismeni i usmeni ispit utvrdio je poslodavac i objavio ih na svojoj web stranici prije raspisivanja javnog oglasa. Kandidat može kod poslodavca preuzeti pitanja, listu propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati pismeni, usmeni i praktični ispit, a koji su prilagođeni radnom mjestu koje se oglašava.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti lično na protokol preduzeća ili preporučenom poštom na adresu:

JKP “VODOSTAN” D.O.O. ILIJAŠ,

 1. 126. BRIGADE BR. 60, 71 380 ILIJAŠ

SA NAZNAKOM:

“NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS”

 

Na poleđini koverte obavezno upisati ime i prezime podnosioca prijave te naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

 

Neblagovremene, neuredne ili nepotpune prijave, kao i prijave koje sadrže kopije dokumenata koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.  Kandidati, čija dokumentacija je neuredna, nepotpuna i neblagovremena, bit će pisanim putem obavješteni sa navođenjem razloga zašto pristigla prijava nije ispravna, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema obavijesti.

Poslovnik o radu komisije dostupan je na web stranici preduzeća  www.vodostan.ba.

 

Priložena dokumentacija neće se vraćati osim na pismeni zahtjev kandidata koji su istu dostavili u originalu.

 

Kontakt telefon osobe zadužene za davanje dodatnih informacija je 033/400-024 (tehnički sekretar Komisije).

DIREKTOR                                                                                                      

Belma Zukić, dipl. pravnik

Broj: 603/23

Datum: 05.04.2023.  godine