Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

JAVNI OGLAS za prodaju 3 (tri) motorna vozila putem javne prodaje-licitacije

Broj: 1760/18

Ilijaš, 03.09.2018. godine.

U skladu sa Odlukom o raspisivanju javne prodaje-licitacije za prodaju vozila putem javnog nadmetanja i prikupljanja ponuda br. 1758/18 od 03.09.2018.godine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za prodaju 3 (tri) motorna vozila putem javne prodaje-licitacije

I Predmet prodaje

Predmet prodaje su 3 (tri) motorna vozila putem javne prodaje-licitacije metodom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda, kako slijedi

 

R.br. Marka vozila Reg.br.vozila God.proizv. Broj šasije Br.

Motora

Početna  cijena

(bez PDV-a)

1. Škoda Felicia A94-M-905 1999 TMBEHH653Y0010860 AEF299024 600,00 KM
2. VW Caddy T81-K-829 2001 WV1ZZZ9KZ1R522731 1Y893447 450,00 KM
3. VW Caddy A67-0-581 2000 WV1ZZZ9KZ1R508961 AEY179926 600,00 KM

 

Karakteristike vozila:

Vozilo br. 1:  Registrovan: NE, vrsta motora: dizel, boja: bijela, zapremina motora: 1896 c³, pređena kilometraža: 270.052 km, stanje: ispravno.

Vozilo br. 2:  Registrovan: NE, vrsta motora: dizel, boja: crvena, zapremina motora: 1896 c³, pređena kilometraža: cca 205.270 km, stanje: ispravno.

Vozilo br. 3: Registrovan: NE, vrsta motora: dizel, boja: žuta, zapremina motora: 1896 c³, pređena kilometraža: 268.175 km, stanje: ispravno.

Vozila su u voznom stanju.

Prodaja se vrši po načelu “viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmetnu prodaju.

 

II Kriteriji vrednovanja ponuda

Početna cijena vozila je kao u stavu I ovog javnog oglasa.

Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

Vozila koja su predmet javnog oglasa prodaju se ponuđačima koji dostave najveću cijenu za vozilo.

Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan prihvatljiv ponuđač, za svako od ponuđenih vozila.

 

III Pravo učešća

Pravo učešća na licitaciji imaju fizička i pravna lica koja dostave ponudu i uplate depozit u vrijednosti od 10% od početne vrijednosti vozila.

Pravo učešća u postupku javne prodaje-licitacije nemaju radnici zaposleni u JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš, kao ni članovi njihove uže porodice.

Depozit/kaucija za učešće u postupku javne prodaje-licitacije za prodaju vozila se uplaćuje na blagajnu JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš i smatraju se zasebnim sredstvima izvan postojećih sredstava blagajne.

 

IV Pregled vozila

Vozila se mogu pogledati svaki radni dan u periodu od 08.00 do 16.00 sati u krugu RJ za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, ul. Bosanski put bb, 71 380 Ilijaš, uz prethodnu telefonsku najavu kontakt osobi.

Kontakt osoba je Hilal Kasim, broj telefona: 033/400-228 ili 061/220-650.

 

V Dostava ponuda

Javni oglas će se objaviti u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 20.09.2018. godine do 16,00 sati.

Ponude, uz dokaz o izvršenoj uplati depozita treba obavezno dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom ”PONUDA ZA JAVNU PRODAJU-LICITACIJU – NE OTVARAJ” poštom ili lično na adresu  JKP ”VODOSTAN” d.o.o ILIJAŠ, ul. Ilijaške brigade br. 60, Ilijaš- KOMISIJA ZA PRODAJU.

Ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, neće se uzeti u razmaranje, bez obzira kada su poslate.

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ukoliko je ponuđač pravno lice, ista mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača, održati će se u Upravi JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš, ul. 126. ilijaške brigade br. 60, 71 380 Ilijaš, dana 21.09.2018. godine sa početkom u 12:00 sati.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizičke osobe lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili punomoćnik za učešće u postupku licitacije.

 

VI Obaveze kupca

Ponuđač, odnosno kupac, čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana proglašenja pobijednika javne prodaje-licitacije pristupiti zaključenju ugovora.

Kupac je dužan u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora uplatiti cjelokupan iznos za vozilo/a umanjen za iznos depozita, na broj žiroračuna naveden u Ugovoru.

Sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva, kao i troškove transporta, registracije, osiguranja i sl, te ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

Za putničko vozilo (vozilo br. 1) troškovi PDV-a se ne plaćaju, dok za preostala 2 (dva) vozila (vozilo br. 2. i 3.) troškove PDV-a snosi Kupac.

Ako kupac odustane od kupovine, odnosno ne pristupi sklapanju ugovora ili ne preuzme vozilo, uplaćeni iznos depozita od 10% vrijednosti vozila neće mu biti vraćen, a JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš će sklopiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude jednaku cijenu, pobjednikom će se proglasiti ponuđač koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja protokola JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš.

 

VII Dodatne informacije

Učesnicima u postupku javne prodaje-licitaciji, čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni iznos depozita će biti vraćen, najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana otvaranja ponuda, na blagajni JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš.


Download:

Obrazac za download


JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš

Direktor

Zukić Belma, dipl. pravnik