Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Odlični rezultati u poslovanju JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš: Gubitak preduzeća smanjen za 77 posto

Na današnjoj 40. sjednici Općinskog vijeća Ilijaš, jedna od tačaka dnednog reda bila je i Izvještaj o radu i poslovanju JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš za 2015. godinu.

Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa koja su se najviše odnosila na pitanja uređenja, izgradnje, sanacije i rekonstrukcije infrastrukture, vijećnici su prešli na razmatranje Izvještaja o radu JKP „Vodostan“ Ilijaš za 2015. godinu.

Većina vijećnika pohvalila je menadžment preduzeća i ocijenila izvještaj kvalitetnim, te su dokument  jednoglasno i podržali. U izvještajnom periodu gubitak preduzeća smanjen je za 77 posto,  sa 420 000 KM, na 98 hiljada maraka, bolja je naplata potraživanja, a sve je to praćeno smanjenjem rashoda proisteklim iz mnogobrojnih ušteda , kazala je prilikom izlaganja direktorica Vodostana Ilijaš Belma Zukić.

Direktorica Zukić navela je da su u toku 2015. godine postavljene table za obilježavanje vodozaštitnih zona u Mahmutović Rijeci i Misoči, da se nastavilo sa ugradnjom vodomjera, primjećeni gubici vode na mreži iznose 41 posto. Ukazala je i na problem da se filter stanica nije sanirala niti se ulagalo u infrastrukturu oko 40 godina i da je vrijeme i za taj projekat. Posebno je istaknula da treba razmisliti o dugoročnom kvalitetnom snabdijevanju vodom Ilijaša jer sve je veća potražnja i privrednih i poslovnih subjekata za vodom. Vijećnici su postavljali pitanja o  gubicima vode, zagađivanju vode na području Srednjeg, a Muhamed Handžić, Alan Šerak i Nijaz Mašić postavili su pitanje o zapošljavanju u ovom javnom preduzeću za koje drže da nisu bila transparentna i korektna. Direktorica Zukić odgovorila je da je šest radnika penzionisano, a zaposlena su tri radnika na osnovu molbi koje su podnijeli, jer su ispunjavali uslove i nije bilo zakonskih prepreka za njihovo zapošljavanje.

Vijećnici su usvojili zaključak da se napravi stručni elaborat o donošenju seta mjera  kojim će se trajno riješiti vodosnabdijevanje svih građana i privrednih subjekata na području općine Ilijaš.